Náhradné plnenie

Spĺňame štatút chránenej dielne nepretržite od roku 2005. Pomer zamestnancov so ZP aktuálne je 60 %.

Ak zamestnávate najmenej 20 zamestnancov a neplníte povinný podiel pracovníkov (3,2 %) so zníženou pracovnou schopnosťou ste povinní za rok 2024 odviesť štátu 1.695,00 € za jedného chýbajúceho občana so zníženou pracovnou schopnosťou.

Objednaním výroby zákazky v našej chránenej dielni v sume 1.506,00 € za rok 2024 získate okrem kvalitného nábytku aj 100 % uznanie odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Legislatíva

Podľa Zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov , pokiaľ úrad práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, môže dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, teda zadávaním zákaziek Chránenej dielni.

Podľa Zákona č. 330/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti, je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím potrebné zadať chránenej dielni zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto uzná dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za príslušný kalendárny rok a zamestnávateľ sa tak vyhne povinnému odvodu vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (tá sa vypočítava rovnakým spôsobom ako pri zákazke chránenej dielni) na účet ÚPSVaR. Celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok.

Pre rok 2024 je celková cena práce 1.883,62 €.

Odvod za nesplnenie povinnosti:
odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP za rok 2024 je 1.695,00 € (0,9 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2024 vo výške 1.883,62 €)

Hodnota zadanej zákazky – odobraných výrobkov ako náhradné plnenie:
Hodnota zákaziek – odobratých výrobkov pre rok 2024 je 1.506,00 € (0,8 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2024 vo výške 1.883,62 €)

Hodnota zadanej zákazky – prijatej služby ako náhradné plnenie:
Hodnota zákaziek – prijatých služieb pre rok 2024 je 1.318,00 € (0,7 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2024 vo výške 1.883,62 €)

POZOR ! ! ! Od 1.1.2011 zmena výšky uznania percentuálneho podielu za neplatenie odvodu za nezamestnávanie osoby so ZPS. Zmena zákona platná od 1.1.2011, novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, kde sa mení a dopĺňa § 64 ods.3 a 8:

(3) Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.

(8) Ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, na účely odseku 7 sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takého výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

Objednaním výroby zákazky v našej chránenej dielni Integra, n.o. získate teda okrem kvalitného produktu na mieru aj 100 % uznanie odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou !

Všetky naše vystavené potvrdenia boli vždy Úradmi práce uznané v plnej výške.

Fakturácia:
INTEGRA – chránené dielne, n.o. je platcom DPH. Okrem faktúry a dodacieho listu Vám vystavíme aj „Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky na účely preukázania náhradného plnenia“ spolu s jeho Prílohou“.